Blogg
Per Markus Risman
Kategori. Stattomten

De obekväma frågorna om kulturhus i stattomten

I dagens Enköpings Posten kan vi läsa om de troliga planerna att bygga ett kulturhus i stattomten. Sådana tankar har funnits länge. Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman har vid flera tillfällen tämligen ogenerat och ibland till och med rätt krasst propagerat för den idéen, med liten hänsyn till verklighetens krav. Vi vet givetvis inte om EP:s rapportering stämmer men om det gör det finns det några ömmande perspektiv som måste bejakas för ett Kulturhus i stattomten är långt ifrån optimalt.

Stattomten är idag för liten för att kunna innehålla kulturskola, konsertlokal, utställningslokal, bibliotek, förvaltningskontor och föreningslokaler som idag är planen-ish att Kulturhuset skall innehålla; i syfte att maximera synergieffekter och vara kostnadseffektiva. Undantaget skulle vara om Kulturhuset blev tiovåningar, en höjdnivå kommunfullmäktige redan sagt nej till. Om vi ska ha Kulturhuset i stattomten finns det egentligen bara två alternativ på vägar framåt. 1) Vi får ett tiovåningshus, eller 2) Kulturhuset splittras. Det är vad styret måste välja mellan.

Om styret vill ha ett tiovåningshus blir de skyldiga ett svar om varför de har svängt i frågan. Jag personligen känner att ett tiovåningshus i stadskärnan oavsett är apart vem som än bygger det och inte önskvärt på något sätt. Ett kulturhus skulle inte per automatik respektera Enköpings särprägel och känsla mer än ett bostadshus. Men, ett sådant hus skulle kunna innehålla hela Kulturhuset i centrum och det är onekligen bra.

Om styret vill att Kulturhuset skall splittras blir man återigen skyldig svar; den här gången två svar. Den första frågan Socialdemokraterna och Nystart Enköping måste företa sig att svara på är varför de nu, efter 20 år, överger planen på att samla kulturverksamheter under ett tak för att skapa bättre förutsättningar för samarbete, synergieffekter och kostnadeffektivisera. Det andra svaret skyldig är vilken verksamhet som skall brytas ut och därav förlora effekterna av att vara under ett och samma tak. Är det Kulturskolan som skall vara kvar i sina undermåliga lokaler? Eller kommer vi stå med två nybyggen för Upplevelsenämndens kulturverksamhet?

Frågetecknen är omfattande men faktum är att svaren på dessa frågor knappast kommer bli tacksamma. Att förlägga det nya Kulturhuset, hur modernt och roligt än känns, i centrum är helt enkelt långt ifrån det ansvarsfull eller det optimala.

För mig är det viktiga att vi ger de anställda en dräglig arbetsmiljö, samlar kulturverksamheter under ett tak och ger kulturlivet att tillsammans med Enköping kommun möjligheter att växa. Kulturhuset måste innehålla både möjligheter för spetsverksamhet och bred verksamhet för alla av kommunens medborgare. Stattomten står inför stora utmaningar för att kunna uppfylla det och det gör mig väldigt orolig. Därför måste S och NE svara på frågorna så att vi får ett bra kulturhus och så att det inte blir en snedprioritering för framtiden!

Folket har nu makten över stattomten!

På måndagens kommunfullmäktige fattades beslutet att ge folket makten över vad som skall hända i stattomten. Detta gjordes i och med att det är nu allmännyttan (läs: dig som Enköpingsbo) som nu äger stattomten, genom att kommunen köper upp tomten. Ett efterlängtat beslut. Men, det gjordes än tydligare genom att vi i Vänsterpartiet drev igenom att kommunen nu ska påbörja en omfattande dialog med medborgarna om vad som skall anläggas i gropen som sedan skall villkora beslutet.

Enköping skall nu köpa stattomten för 11 miljoner kronor från Peab. Det är bra på många sätt. Peab har länge ägt stattomten och kontinuerligt misskött den, samtidigt som de försökt driva igenom vansinnes förslag om högvåningshus i en pittoresk stadskärna. Under alla de varv som Peab och tidigare styren drivit frågan har bara en tom grop gett centrum ett skamfilat utseende. Många har med allt rätt varit upprörda över detta. Nu åtgärdas dock detta genom köpet, vilket ger oss tillsammans möjligheten att ta ägandeskap över centrumutvecklingen.

Att vi tar ägandeskap över centrumutvecklingen är bra. Det betyder att vi kan styra den så att fler befinner sig i centrum, vilket gynnar småhandeln. Vidare kan det också ge besöksnäringen ett lyft i Enköping vilket kan skapa fler jobb, inte minst för unga och nyanlända. Det centrala är dock att folket nu bestämmer över centrum utvecklingen.

Viktigast är dock att kommunfullmäktige sagt tack vare Vänsterpartiet att folkets vilja nu skall stå i centrum. Inte på något sätt kan beslutet som fattas av kommunen om vad som skall finnas i gropen bli ett elfenbensbeslut. Vi politiker har nu åtagit oss att lyssna på medborgarna, och det måste innebära ansvaret att agera efter medborgarnas vilja.

Det är nu upp till bevis om kommunen kan inkludera alla grupper i denna dialog. Viktigt är det att unga hörs i dialogen för det är vi som kommer stå med vad som än anläggs eller byggs i stattomten längst. Vår demokratiska tilltro kan påverkas fundamentalt av hur kommunen genomför medborgardialogen.

Därför är jag glad att vi nu köper stattomten. Kommunen tar nu inte bara ansvar för centrumutvecklingen och jobbskapande, utan även demokrati. Det är ett positivt steg för Enköpings kommun som minst sagt bådar gott!

 

Folkomrösta om stattomten!

Få frågor i Enköping väcker så mycket känslor, berör så många och skapar så hätsk debatt som stattomten, aka gropen, aka stadshotellet, aka Enköpings största politiska misslyckande och det är förståeligt. Gropen har länge varit ett ögonsår för medborgarna och en styggelse i Enköpings politiska liv. Jag tror dock att vi politiker har misslyckats med förstå hur detta egentligen har påverkat Enköpings medborgare i denna fråga. Istället för att lyssna på medborgarna har den politiska ledningen i kommunen stressat fram en medborgardialog som knappt kommer skrapa på ytan och sådant skapar frustration. När medborgare inte ser att vi politiker bryr oss om deras åsikter blir medborgare med all rätt upprörda och förlorar förtroende inte bara för oss politiker, utan även demokratin i sin helhet.

Jag tror därför att vi politiker nu måste skärpa oss och det finns bara ett sätt för oss att visa att vi faktiskt bryr oss om vad Enköpings medborgare tycker och det är en folkomröstning. Förslagen för denna omröstning kan se ut på flera olika sätt. Vi kan låta medborgare ta fram olika förslag som det sedan röstas om, eller så går det att göra enklare som en ja och nej-fråga till om ett tiovåningshus skall byggas på tomten, som nu är förslaget. Det viktiga är att Enköpings medborgare får en definitiv sak att säga till om och att medborgarnas åsikt blir verklighet.

För att göra detta rätt kan vi politiker inte fatta beslut i våra elfenbenstorn. Det måste ta stopp. Allt för ofta sitter på i våra bubblor, på våra möten och fattar beslut om människors liv, vardag och framtid och stattomten är en lysande fråga som exemplifierar detta. Vi måste skärpa oss och första steget är en folkomröstning för vad som skall hända med stattomten. Så enkelt är det.

Tre förslag på vad som kan göras på stattomten

På senaste tiden har frågan om stattomten, aka gropen, aka stadshotellet, aka Enköpings största politiska misslyckande varit uppe. Jag har själv bloggat om det och som bekant är jag av åsikten att kommunen ska ta tillbaka marken, hindra mastodontbygget som tiovåningshuset innebär och bygga något som bättre främjar Enköpings tillväxt och bejakar Enköpings medborgares vilja. Fördelen med om kommunen gör det är att vi kan ta bort vinstkravet som drivkraft och istället gå efter medborgarkraven.

Jag tänkte i detta blogginlägg ge tre förslag på vad som kan byggas där istället och jag hoppas att dessa förslag skall kunna utgöra en grund för en diskussion om vad Enköping kommun skulle kunna göra på stattomten istället för det liggande förslaget på tiovåningshus.

  1. Bygg bostäder! Och kanske framförallt ungdomsbostäder, något som desperat behövs i Enköping. Trots att bostadsbyggande är dyrt skulle Enköpings kommun, som ägare av EHB, kunna minska vinst- och soliditetskraven på bolagen och på så sätt få ned hyrorna. Vidare finns det många nya intressanta byggsätt som sänker kostnaderna drastiskt, b.la. det s.k. modulbygget som nu provas i Stockholm. Genom att ta över marken öppnas det upp för att kunna bygga billiga bostäder för Enköpings unga samt delta i nya spännande projekt.
  2. Anlägg en ny park! Eftersom jag sitter i den nämnd som både har ansvar för parker, kultur och turism så vet jag vilket otroligt varumärke Enköpings parker är och vilket mervärde det skapar för Enköping i form av vackrare stadsbild och jobb inom turistbranschen. Jag vet också att trots att vi är starka inom parkområdet så finns det fortfarande potential. Framförallt skulle vi behöva bättre arbeta in parkerna i stadsbilden och innerkärnan. En park i centrum, kanske ihopkopplat med Westerlundska gården. Flera spännande saker skulle kunna göras med den parken och det skulle också kunna bli ett nav för konserter i centrum. Det skulle också otvivelaktigt leda till att fler besöker torget när stadsbilden blir mer välkomnande och skönare, något som skulle stärka småhandeln kring torget och skapa mer jobb!
  3. Bygg ett medborgarkontor! Ett stort problem i Enköping är att det är svårt att på ett tillgänligt sätt få tag på kommuntjänstemän. Idag är kommunhuset spärrat av passerkortskrav vilket försvårar för medborgare att kunna gå in och ställa frågor om allt från bygglov, till skolval till SFI. Även företagare har vittnat om denna svårighet och problemen det skapar. Ett medborgarhus där kommuninvånare enkelt kan gå in och ställa frågor till tjänstemän, få information om relevanta frågor samt som aktivt arbetar med medborgardialog och demokrati i centrum för staden skulle innehålla explosiv potential för Enköpings utveckling.

Ett fjärde alternativ är att en tävling utlyses där medborgarna får föreslå vad som skall plockas fram och sedan rösta om det, förslagsvis i en folkomröstning. Det skulle visa att vi politiker tar Enköpings medborgare på allvar och tydligt förankra stattomtens framtid i medborgarnas händer!

Politikervurm för PEAB – en pinsam styggelse

”Staten och kapitalet, sitter i samma båt!” Så sjöng proggbandet Blå Tåget för flera år sedan. Många av er känner nog igen det. Dels den faktiska texten men också vad de sjunger om. Inte minst går den att känna igen nu i Enköping i den diskussion som vecklar ut sig framför oss om stattomten, aka gropen, aka stadshotellet, aka Enköpings största politiska misslyckande. För just nu sitter Enköpings politiker och PEAB i samma båt och Enköpings politiker ror så hårt att svetten den lackar – mot en gråkoloss till tiovåningshus.

För flera år sedan köpte PEAB upp stadshotellet, med annan tomt, för en billig peng mot löftet att de skulle renovera stadshotellet. Det var en överenskommelse där PEAB absolut var en vinnare. Trots denna överenskommelse svängde det snabbt och snart ville PEAB riva Stadshotellet för att kunna bygga nytt. Och trots hårt motstånd fick de som de ville. Och nu vill de bygga tiovåningshus för att kunna maximera sina vinster.

Det var tack vare Enköpings politikers undfallenhet som Stadshotellet kunde rivas. Det var ett kulturhistoriskt och politiskt nederlag. Frågan är nu om samma undfallenhet kommer låta PEAB slå upp ett tiovåningshus trots att det kommer göra mer skada än nytta. Och det ser ut som så när partier tävlar i vilka som kan fjäska mest för PEAB. Först kom Socialdemokraterna och Nystart Enköping med förslag på tiovåningshus, något som snabbt kontrades av Miljöpartiet med markbyte som innebär att vi får ett höghus på torget! MP vill ge bort attraktiv och dyr mark till PEAB helt enkelt.

Det finns många argumentet mot tio våningshus vid torget. Dels skulle det så markant bryta mot stadsbilden att staden helt enkelt förlorar i attraktivitet. Den unika stadsbilden som en grön parkstad nära Mälaren Enköping har är ett varumärke som leder till turism och inflyttningar i Enköping och det skapar tillväxt. Vidare skulle en sådan byggnad göra stora torget mindre attraktivt, b.la. genom att blockera sol, vilket i sin tur skulle skada småhandel i kommun. Att Enköpings politiker frånser detta för att tillfredsställa PEABS aktieägares vinstkrav är bara pinsamt.

Men vad som kanske är mest pinsamt är inte att de frånser tillväxtperspektiven, utan medborgarnas vilja. Bara det faktum att Socialdemokraterna som tydligt har sagt att de vill ha ett tiovåningshus, nu har en internetenkät ute där en klar majoritet har sagt nej till det talar klarspråk. Frågan är om en majoritet av Enköpings politiker bryr sig om medborgarnas vilja, eller om PEABS vinstkrav är viktigare.

Om Enköpings politiker tar medborgarnas vilja på allvar, och faktiskt bryr sig om den långsiktiga tillväxten i kommunen så måste detta fjomperi som vurmeriet för PEAB innebär upphöra. Enköpings politiker måste ta på sig hårdhandskarna och sätta PEAB på plats. Vi måste visa att vi inte längre tänker bli överkörda av PEAB och ta tillbaka marken. PEAB har för länge sedan förverkat rätten att äga och bygga på den marken när de så klart och tydligt visar att de inte bryr sig om Enköpings medborgares vilja eller Enköpings långsiktiga tillväxt.

Den politiska situation som nu vecklat ut framför oss är för mig som socialist vämjelig. För visst borde det vara så att Enköpings politiker gör det som är bäst Enköpings medborgare. I detta fall är det att sätta press på PEAB och få dem att förstå att Enköping inte längre tolererar deras fjantfasoner och arrogans. Men nu gör inte kommunen det, istället vurmar en majoritet i kommunfullmäktige för PEAB på ett sätt som bara är pinsamt och en styggelse. Men så är det väl när kommunen och kapitalet sitter i samma båt.

Senaste inläggen.