Blogg
Jessika Roswall

Brottsofferjouren i Enköping 20 år

När jag fick frågan om jag ville sitta i styrelsen för brottsofferjouren i Enköping svarade jag direkt ja. När jag jobbade som advokat såg jag vilket viktigt och bra arbete som såväl brottsofferjouren som kvinnojouren gör. Kan jag bidra på något sätt vill jag gärna göra det.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stöder brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsoffrens ställning har stärkts mycket de senaste åren, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Bland annat behövs information, alltför många känner inte till Brottsofferjourens verksamhet. Blir man utsatt för ett brott, är vittne eller anhörig finns det så många tankar och reaktioner, så många frågor om vad som händer och inget brottsoffer är heller den andra lik.

Brottsofferjouren i Enköping har funnits i 20 år och ikväll firades det med bland annat tal av generalsekreteraren Eva Larsson. Det finns som sagt mycket som kan bli bättre och Eva Larsson skickade med flera frågor och inspel till oss politiker om bland annat information till brottsoffer, vittnen och ekonomi för att de ska kunna utföra detta viktiga arbete ännu bättre. Detta är frågor som jag och min kollega Solveig Zander tycker är mycket viktiga och vi har bokat ett möte med Eva Larsson, så fortsättning följer.

image

Ikväll firade alltså brottsofferjouren i Enköping 20 år och under dessa 20 år har många brottsoffer fått stöd och hjälp i Enköping av stödpersoner. Det är en bra känsla, en bra känsla en söndagkväll som denna, efter en helg som saknar motstycke och de otäcka bilder som vi nu får se. Terroristattackerna i Paris är fruktansvärda och mina ord räcker inte till för vad jag känner.

 

Det kan omöjligen vara oppositionens ansvar att se till att ett ärende är berett

Igår på kommunfullmäktige hade vi nog alla förväntat oss en lång debatt kring ärendet om en ny simhall. Men så blev det inte, utan ärendet återremitterades utan debatt efter att ordförande i fullmäktige konstaterat att ärendet inte beretts enligt lag. Jag sitter inte i någon nämnd eller i kommunstyrelsen men väl i kommunfullmäktige och de handlingarna jag fått i detta ärende är enligt mitt förmenande milt uttryckt undermåliga. Men det i sig betyder förvisso inte att det skulle strida mot lagen även om jag tycker det är aningen oanständigt.

I kommunallagen stadgas om ett så kallat beredningstvång. Detta tvång eller plikt finns inom många olika politiska organisationer och är en viktig del av demokratin. Jag anser att såväl nämndsledamot, fullmäktigeledamot, riksdagsledamot och framförallt medborgare måste kunna dels förutsätta att ett ärende är ordentligt och tillförlitligt belyst före det att beslut ska fattas och dels måste kunna sätta sig in i ärendet och förstå vad det är för beslut som ska fattas utifrån de handlingar som finns på bordet. Det är en del av vår demokrati. Beredningstvånget står angivet i kommunallagens 5 kapitel 26 § och anger hur ett ärende ska beredas före det att beslut fattas av kommunfullmäktige. Den gängse gången i ett ärende är att ärendet först bereds av berörd facknämnd och sedan av kommunstyrelsen för att slutligen avgöras av kommunfullmäktige. I lagen stadgas att innan ett beslut avgörs av fullmäktige ska berörd facknämnd ha berett ärendet. Så har inte skett i detta ärende. Så kanske inte skedde förra gången heller i beslutet vad gäller idrottshuset, men det spelar ingen roll för beredningen i detta ärende, för det kan aldrig vara oppositionens uppgift att bereda ärenden. Det ansvaret kan bara vara majoritetens eller ytterst kommunstyrelsens ordförande. Jag häpnar över kommunstyrelsens ordförande Helena Proos uttalande i Enköpingsposten om att ”man har följt en mall” för hur man jobbat tidigare med frågan. ”Mallen” hur beslut ska fattas och beredas anges i kommunallagen och det är kommunstyrelsens ordförandens uppgift att se till att den följs.

Nu hoppas jag att underlaget för detta viktiga beslut kommer att vara bättre berett och att vi som är ledamöter av fullmäktige ska ha hela bilden klar för oss innan vi fattar beslut. Jag förutsätter att berörda nämnder kommer att utreda en ny simhall utifrån sina verksamhetsområden och hoppas att de även utreder de invändningar som allianspartierna och miljöpartiet har vi fört fram flera gånger i olika sammanhang, se bland annat debattartikel i Enköpingsposten den 7 november 2015.

Avslutningsvis måste jag på förekommen anledning utifrån de inlägg jag noterat på sociala media det senaste dygnet om att oppositionen brutit någon överenskommelse om arbetssättet och att vi skulle utöva maktmissbruk. Stora ord som jag vänder mig starkt emot. Det kan aldrig, låt mig upprepa aldrig, vara oppositionens uppgift att bereda ärenden, utan det ankommer på ledningen och kommunstyrelsens ordförande i första hand.

Nu är det andra bullar

äppleEfter ett tungt år både på det politiska och det privata planet hade jag bestämt mig för att mitt mål för sommaren var att göra absolut ingenting. Det kan tyckas lätt, att göra ingenting alltså. Men jag har upptäckt att omgivningen inte alltid är bekväm med att svaret på den vanligaste frågan i juni och juli ”vad ska du göra i sommar?” eller för den delen den vanligaste frågan i augusti ”vad har du gjort i sommar?” är ”ingenting”.

 

Nu har jag ju såklart inte helt lyckats med uppdraget att inte göra något, jag har varit på fotbollscup med barnen, hälsat på vänner och jag har såklart varit i Dalarna hos min pappa och dessutom är det inte så att vi politiker kopplar bort helt ”gör ingenting”. Vi bevaka nyheterna (det är förvisso ett stort intresse hos alla oss med samhällsintresse), vi kontrollera mailen och vi skriver kanske en och annan artikel eller svarar på något inlägg. Men på det stora taget har jag faktiskt inte gjort något.

 

Men nu är det dags för at göra någonting och kalendern börjar fyllas på ordentligt igen. Jag har den intressanta uppgiften att vara ledamot av Domarnämnden. Domarnämnden är en myndighet som lämnar förslag till Regeringen på ordinarie domare. När jag tackade ja till uppdraget hade jag nog inte insett det omfattande inläsningsarbetet som varje möte kräver, men jag hade nog inte heller insett hur otroligt viktigt och roligt jag tycker det uppdraget är. Igår hade jag en intensiv mötesdag i Enköping och jag beklagade mig på facebook över att jag hade svårt att motstå bullarna som erbjöds och låg mitt framför näsan på mig vid flera möten. Jag har liksom säkert många andra lagt på mig några sommarkilo som inte kommer försvinna om jag äter alla bullar jag erbjuds… Idag har jag därför bullförbud vid inläsningen av materialet till morgondagens möte med Domarnämnden, sådetså;)

Riksdagsåret till ända men en bit kvar till ledighet

Igår debatterades vårändringsbudgeten i riksdagens kammare. Regeringens vårbudget är en klassisk vänsterbudget med höjda skatter på både jobb och företag samt höjda bidrag. Den vägen har Sverige provat tidigare utan framgång och det är olyckligt att vi nu ska prova den vägen igen. Sverige står inför stora utmaningar där vi behöver fler människor som arbetar. Då är det helt fel att höja skatten på jobb och företagande, speciellt när skattehöjningarna riktas mot de branscher som anställer många unga och där trösklarna att komma in är lägre, exempelvis jobben inom RUT-företagen.

De senaste veckorna tycker jag att debatten i alltför stor utsträckning har handlat om Decemberöverenskommelsen och det interna arbetet i den moderata riksdagsgruppen. Jag är stolt över att tillhöra ett parti där det är högt i tak och där vi tillåts tycka lite olika. Men efter en saklig debatt är det rimligt att vi alla står bakom ett gemensamt fattat beslut. Det är viktigt att ha spelregler på plats som gör det möjligt för en regering att kunna fungera och få igenom sin ekonomiska politik och därför har jag kommit fram till att Decemberöverenskommelsen var nödvändig. Jag gläds inte åt en regering som sviker löften, höjer skatter eller driver en jobbfientlig politik. Därför kan vi moderater aldrig vara ett stödparti åt Stefan Löfvens regering och inte heller kommer vi att kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är dock viktigt att det block som är störst kan regera. Tyvärr backade Alliansen stort i höstens val men efter nästa val hoppas jag att det är vi i Alliansen som återigen har fått väljarnas förtroende och kan bilda regering. Då är det viktigt att även vi kan fungera, få igenom vår budget och därmed kunna styra landet.

Riksdagsåret är alltså till ända, men det är några veckor kvar innan jag kan luta mig tillbaka i solstolen, bland annat återstår Almedalsveckan. Till hösten startar ett nytt spännande riksdagsår men där regeringen dessvärre redan nu har aviserat ytterligare skattehöjningar och andra förslag som kommer att slå mot både jobb och tillväxt. Vi moderater kommer fortsätta att vara en aktiv opposition och arbeta för att göra det enklare att få ett jobb. Genom sänkta trösklar, regelförenklingar för företag, skattelättnader och bättre utbildning underlättar vi för alla unga att få sitt första jobb och för de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är säkert som att svära i kyrkan precis före midsommar, men jag längtar redan till en intensiv och spännande politisk höst.

Glad sommar!

Bostadsdebatt i riksdagen

Igår var det debatt om bostadspolitiken i riksdagens kammare. Debatten rörde civilutskottets betänkande 2014/15:CU 10 som handlar om ett stort antal motionsförslag som väckts under den allmänna motionstiden och som rör planering och byggande.

 

I debatten var det återigen tydligt att det är allianspartierna som har idéerna och lösningarna framåt för hur vi ska kunna få fram fler bostäder. För även om bostadsbyggandet just nu ligger på rekordnivåer så behöver vi öka reformtempot ytterligare för att bygga ikapp bostadsbristen i vårt land.

 

Under den tidigare alliansregeringens tid vid makten genomfördes ett stort antal reformer och regelförenklingar för att snabba upp processerna från idé till att en bostad står klar för inflyttning. Men ännu mer kan och måste göras. Det handlar om allt från ytterligare regelförenklingar och kortare handläggningstider till att helt ta bort onödigt krångel som hämmar byggandet. För att lyckas med detta måste vi vända på alla stenar och våga tänka nytt, det är då beklagligt att vi har en regering som sitter still och är emot det mesta.

I betänkandet får regeringen fyra tillkännagivanden från riksdagen. Man kan likna ett tillkännagivande vid ett slags uppdrag som riksdagen ger till regeringen och som regeringen måste lyssna till och därmed inte kan bortse från.

Det första och kanske viktigaste av tillkännagivandena handlar i korthet om att vi uppmanar regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad och 65 decibel när det gäller studentbostäder. Det ska sägas att Regeringen äntligen beslutat om ändrade regler men jag skulle vilja påstå att det var på grund av eller tack vare en aktiv oppositionspolitik under hösten och våren då vi dundrat på (göteborgshumor;)) Dock är dessa förändringar inte tillräckligt för att det ska bli enklare att bygga mindre lägenheter framförallt i storstäderna.

De övriga tre tillkännagivandena handlar i korthet om att regeringen ska utreda hur regler kan utformas så att man kan ge större möjlighet för en exploatör att initiera ett planeringsarbete eller själv bidra till att en detaljplan tas fram. Vidare föreslår vi att regeringen låter utarbeta ett förslag om en komplettering av plan- och bygglagen som innebär att bygglovsavgiften reduceras om byggnadsnämnden i kommunen överskrider tidsfristen för handläggning av bygglovsärenden. Det fjärde tillkännagivandet till regeringen handlar slutligen om att det finns behov av att utreda möjligheten till anpassningar av tillgänglighetskraven och andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder.

Debatten i riksdagen om bostadspolitiken gav som sagt tydliga besked om att det är allianspartierna som står för idéerna.

 

Nu är det dags för förberedelserna inför kvällens Valborgsfirande på Enavallen. Jag har lovat baka något…

 

Trevlig valborg!

 

Gör det lättare att avhysa olovliga bosättningar

Igår skrev jag tillsammans med min riksdagskollega Maria Malmer Stenergard (M) på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt om att det måste kunna bli lättare att kunna avhysa personer som olovligen har bosatt sig på någon annans mark.

Bakgrunden till artikeln är den gemensamma riksdagsmotion som vi tidigare har lämnat in.Dagens regler är inte utformade för de olovliga bosättningar vi idag ser, systemet är alltför stelbent och tidskrävande. Vi menar att det nu är hög tid att se över regelverket kring avhysningar för att på så sätt kunna ge polisen ökade befogenheter.

Hela debattartikeln i dagens tidning går att läsa här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-maste-bli-lattare-att-avhysa-personer_4433609.svd

Slå inte sönder fungerande verksamheter!

I måndags var jag tillsammans med mina lokala riksdagskollegor Solveig Zander (C) och Pyry Niemi (S) inbjuden till ett besök hos Ria i Örsundsbro, vilket gick att läsa om i Enköpingsposten i tisdags. Syftet med besöket var att vi politiker skulle få en inblick i deras verksamhet direkt på plats men också för att kunna föra en dialog och diskutera framtiden med dem, men kanske framförallt ville de berätta om vilka konsekvenser Regeringens förslag i budgeten skulle få för dem. För i likhet med många andra ideella organisationer riskerar nämligen deras villkor att kraftigt försämras, något som vore djupt olyckligt både för verksamheten och alla sysselsatta.

Bakgrunden är att den rödgröna regeringen har aviserat att man vill fasa ut och på sikt helt avsluta den så kallade sysselsättningsfasen, även kallad Fas 3, som skapades av den tidigare Alliansregeringen. Om förslaget skulle bli verklighet skulle det inte bara kasta ut många människor i osäkerhet utan också slå undan benen för många av alla de bra verksamheter som idag finns runt om i landet och som skapar sysselsättning åt tusentals personer inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. En av de alla de positiva verksamheterna är just Rias secondhandbutik och kafé i Örsundsbro som skapat sysselsättning för omkring 20 personer sedan starten för två år sedan och där flera av dessa kommit ut på arbetsmarknaden. En verksamhet som fler borde besöka och ta lärdom av. Skulle Regeringens förslag bli verksamhet kommer inte Ria i Örsundsbro kunna fortsätta sin verksamhet på det framgångsrika sätt som de gör idag.

Vi moderater tycker att sysselsättningsfasen ska vara kvar. Det finns idag 12 000 utförare och bara för att vissa verksamheter inte har fungerat genom åren är det inte rätt att dra alla över en kam och med hjälp av sänkta eller på sikt helt slopade anordningsersättningar slå undan benen på det sätt som regeringen och inte minst arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) nu har aviserat.

Sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till personer som varit arbetslösa under mycket lång tid. För att kvalificera sig måste man ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen i mer än två och ett halvt år, men omkring hälften av deltagarna har varit inskrivna längre än 6 år. Syftet är att individen ska få en sysselsättning som innebär att man får erfarenheter och referenser parallellt med att jobbsökandet fortsätter. Det värsta som kan hända en person i långtidsarbetslöshet är att hamna i passivitet. Något som personalen på Ria också beskrev.

Jag tycker att det är väldigt tråkigt och beklagligt att den nya Regeringen inte öppnar ögonen och faktiskt ser dessa människor och denna typen av verksamhet utan vill slå undan benen för verksamheter som Ria i Örsundsbro. Eller som jag sa till Pyry Nieimi på besöket, allt som Alliansregeringen gjorde behöver inte vara dåligt;)

Vi behöver bli smartare

I lördags var det dags för mig att inhandla nya jeans. Det var några år sedan jag köpte jeans och de gamla var helt enkelt slut, även om de nu äntligen är supersköna. Efter att provat runt och hittat ett par som passade mig var det dags att betala. Säljaren förklarade för mig då hur jag skulle sköta dem för att de skulle hålla länge, tvätta ”utochin” och tvätta inte så ofta osv.

Idag var jag på ett seminarium som handlade om hållbart mode och som inleddes med att klädindustrin är en skitig industri. Det var ett mycket spännande seminarium, vi fick se exempel på stickat stål, hur man med små medel tillverka kläder mer klimatsmart, goda exempel på när svenska företag har gått ihop för att tillsammans verka för ett bättre sätt att nyttja vatten i produktionen och säkra upp alla kedjor i processen. Men till syvende och sist, hur gör jag som konsument för att vara klimatsmart i mina klädinköp? Många av de exempel jag såg idag, är inte redo för marknaden än.

Det glädjande är trots allt att industrin verkar förändrad och industrin har ett stort ansvar. Men jag som konsument har också ett ansvar, jag måste fråga och kontrollera varifrån kläderna kommer och försöka köpa klimatsmart. Men en av de enklaste sakerna jag kan göra är att vårda mina kläder, precis som jeansförsäljaren uppmanade mig. Sköt om dina kläder så håller de längre och laga dem när de gått sönder. Vi måste alla bli smartare konsumenter.

Vem vann?

Jag satt som många andra fastklistrade vid TV:n idag på förmiddagen för att följa den historiska presskonferensen. Jag liksom många andra har börjat förbereda oss för ett extraval och jag var riktigt taggad och kände medvind från de människor jag samtalat med sedan statsministerns besked om extraval i början av december. Så visst var det med blandade känslor jag mottog beskedet att det inte blir något extraval. Under dagen har en del inlägg på sociala media haft i ett enligt mig väl högt tonläge, med påståenden om att Alliansen vikit ner sig och att det är slut på demokratin. Tråkigt och dessutom felaktigt. Alltsedan förra årets budgetbeslut i Riksdagen där socialdemokraterna frångick praxis och gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna och bröt ut delar av budgeten har Moderaterna och Alliansen framfört att vi anser att det är nödvändigt att komma överens om hur Sverige ska kunna styras av en minoritetsregering. Det är således inget nytt. Vi vet alla att Alliansen förlorade valet, jag är och var besviken på det resultatet men val är val och så är det i en demokrati. Inget konstigt med det. Under hösten har statsministern påstått att han sträckt ut en hand till Alliansen, såvitt jag vet har den handen varit tom. Däremot sträckte Alliansen ut sin hand till Regeringen med konkreta förslag på hur Sverige skulle kunna styras i minoritet. Detta skedde före beslutet om budget i Riksdagen. Den handen togs inte emot av statsministern, som istället i affekt efter att beslutet i Riksdagen som gick regeringen emot meddelade att han skulle utlysa extraval. Beskedet om extraval är statsministerns och ingen annans. Idag har han dock tagit emot den utsträckta handen och vi har fått en överenskommelse om spelreglerna.
Så vem vann? Sverige vann. Vi behöver långsiktiga spelregler för att kunna styra landet, det tjänar landet Sverige på och det tjänar Alliansen på. Den överenskommelse som idag presenterades tvingade socialdemokraterna att acceptera att de inte kan styra ensamma utan behöver stöd av andra. Nu kan vi åter fokusera på det politiska innehållet, vilket är det som gör att jag tycker att politik är roligt. Jag ser fram emot att tillhöra en stark opposition som kommer att föra en aktiv opposition och vi kommer att vara förberedda och redo att ta över 2018.
God fortsättning!

Valberedningen har lämnat sitt förslag

Idag lämnade valberedningen sitt förslag på ny partiledare för Nya Moderaterna, och inte helt oväntat föreslås Anna Kinberg Batra till ny partiledare. Hurra!

 

Jag har under mina år i Riksdagen lärt känna Anna och hon har varit min favorit till ny partiledare. Anna har varit den moderata riksdagsgruppens ledare och hon har skött det uppdraget med bravur. Samtidigt har hon haft det tunga uppdraget att vara ordförande i Riksdagens Finansutskott, även det uppdraget har hon hanterat med betyget väl godkänt. En mer kompetent person har jag sällan mött, och jag har under hösten då frågan om ny partiledare diskuterats såväl inom partiet som i övrigt i samhället inte mött någon som ifrågasätter hennes kompetens. De senaste dagarnas turbulens inom rikspolitiken visar på behovet av kompetens och Anna är enligt min uppfattning en av Sveriges smartaste och mest slipade politiker. Med valet av Anna känner jag mig trygg i att få en ledare som har förmåga att se framåt och fortsätta arbeta för att bygga Sverige starkare.

 

Moderaterna kommer att ha en extra partistämma den 10 januari och då troligen välja Anna till ny partiledare, dessutom pekar allt på att det kommer att utlysas extraval den 22 mars. Jag ser otroligt mycket fram mot en ny valrörelse, ett regeringsskifte och Sveriges första kvinnliga statsminister!

 

Senaste inläggen.
Nudging 21 Apr
Nytt utskott 30 Mar
#doldreklam 22 Jan